Monday, March 26, 2012

ภาพข่าว: พีซีเอสจิตอาสาจัด big Cleaning Day ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

ฟื้นฟูธรรมศาสตร์ : รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม (ที่ 7 จากซ้าย) คณบดีและผศ.โอภาศ โสตถิลักษณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้อนรับ นางสาวสายฝน ฟูวังหม้อ (ที่ 5  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม