Saturday, March 24, 2012

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting : AFDM+3) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีนาย Mahendra Siregar  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม