Friday, March 16, 2012

วาระงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 30 พ.ย. 54

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อปิดช่องว่างด้านฐานการคุ้มครองทางสังคม: วิธีการและผลลัพธ์ในการประเมินครั้งแรก ณ วอเตอร์เกท บอลรูม เอ ชั้น ๖  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม