Saturday, March 24, 2012

คลองสามวาพร้อมจ่ายเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ 1) 10 ธ.ค.54

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา แจ้งว่า ตามที่สำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่เขตคลองสามวา เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตาม มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติฯ ครัวเรือนละ 5,000 บาท  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม