Saturday, March 24, 2012

มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ โดยดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม