Saturday, March 17, 2012

ปตท. จัดพิธีลงนามในข้อตกลงร่วมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท.

ด้วย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กาหนดจัดพิธีลงนามในข้อตกลงร่วมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. 15 บริษัท รองรับการการเกิดเหตุวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเปิดตัวทีมกู้ภัยกลุ่ม ปตท. PTT Group Seal  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม