Thursday, March 22, 2012

ภาพข่าว: วันคนพิการสากล 54

นางสาวมาลินี อินฉัตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงานพร้อมประกาศนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและแผนการฟื้นฟู เยียวยา คนพิการผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่บุคคลและองค์กรด้านคนพิการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม