Monday, June 18, 2012

รวมพลังระวังต้อหิน เนื่องในวันต้อหินโลก

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน รณรงค์ให้ประชาชนดูแลดวงตา ห่างไกลต้อหิน เนื่องใน สัปดาห์ต้อหินโลก ประจำปี พ.ศ. 2555  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม