Friday, June 1, 2012

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุนของธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่ง

ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มีความจำเป็น โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ (พรบ.) การจัดตั้งธนาคารของธนาคารทั้ง 3 แห่ง และพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดโดยรัฐบาล (ยกเว้น BAAC ที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 99.8%)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม